Karapatan ng babae

Hindi maaaring mahalal na Pangulo ang sino mang tao matangi kung siya ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, isang reshistradong botante, nakababasa at nakasusulat, apatnapung taon man lamang ang gulang sa araw ng halalan, at isang residente ng Pilipinas sa loob ng sampung taon man lamang kagyat bago ang gayong halalan.

Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino.

Kababaihan sa Pilipinas

Batay sa makatuwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan.

Ang panahon na ito ay humigit-kumulang dahil ang pagkakataon ay posibleng maging maiksi, o kaya naman ay mapipilitan na higit pa rito.

Mga Karapatang Pantao

Ito rin ang nagpakilala ng pagpapawalangbisa ng kasal sa isang bansang hindi pinapahintulot ang diborsiyo. Sa pagitan ng magkamag-anak na kolateral, maging lehitimo man o hindi, hanggang sa ika-apat na antas sibil.

Maliban kung magtakda ng naiiba ang batas, ang regular na halalan para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo aya dapat iraos sa ikalawang Lunes ng Mayo.

Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito.

Dapat magtakda sa pamamagitan ng batas ng Kongreso kung sino ang maglilingkod na Pangulo kung mangyari ang pagkamatay, pamalagiang pagkabalda, o pagbibitiw ng Nanunungkulang Pangulo.

Ang Babae Bilang Asawa

Ilalahad namin ang mga karapatan ng babae sa mga sumusunod na pahina. Ang Senado ay dapat buuin ng dalawampu't apat na Senador na dapat ihalal sa kalahatan ng mga kwalipikadong botante ng Pilipinas, ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Mga magulang at ninuno sa kanilang mga anak at mga apo, maging lehitimo man o hindi.

Ang Komisyon ay dapat magharap sa Pangulo at sa Kongreso, sa loob ng panahong itinatakda ng batas, ng taunang ulat sa sumasaklaw sa kalagayan at pagpapakilos sa pananali ng Pamahalaan, ng mga bahagi, mga sangay, at mga instrumentalidad niyon, kasama ang mga korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, at mga entity na di-pampamahalaan, batay sa audit nito at magtagubilin ng mga hakbangin na kinakailangan upang mapag-ibayo ang kakayahan at pagkamabisa ng mga ito.

At kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal. Bawat isa sa kanila ay tinanggap ang kanilang sariling pagkakamali at nagsisi kay Allah, at humingi ng patawad kay Allah at sila ay pinatawad ni Allah. Ang mga batayang batas ay dapat ding magtadhana ng mga tanging hukumanna may hurisdiksyon sa mga batas na personal, pampamilya at pang-ariarian nang naaalinsunod sas mga tadhana ng Konstitusyong ito at ng mga batas pambansa.

The COMELEC shall undertake the necessary information campaign for purposes of educating the electorate on the matter of the party-list system. Ganito ring mga pangangailangan ang dapat sundin ng lahat ng nakabababang hukumang kolehiyado.

Qualification of Party-List Nominees. Ang lalaki ay hindi dapat gumawa ng anumang pasiyang pananalapi para sa kanyang asawa hanggat ang babae ay hindi nagbibigay ng pahintulot. Ito ay dapat magharap ng iba pang mga ulat na maaaring kailanganin ng batas. Maraming mga tao, peminista man o hindi, ang hindi pa rin lubusang tanggap na nakamit na ang mga layunin ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, lalo na sa mga di-Kanluraning bansa.

Ang lalaki ay dapat iwasan ang pagsubaybay sa mga maliliit na pagkakamali na maaaring magawa ng kanyang asawa.

Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian

Walang lipunan ang kailanman nagtaguyod ng konseptong pag-aasawa ng babae sa dalawa o higit pang mga lalaki ng sabay-sabay. Karapatan Ng Kababaihan – Pinakamainam Na Pakikitungo Halos lahat ng pamayanan ay itinataguyod ang konsepto na ang lalaki ay magkaroon ng higit sa isang asawa.

Nov 13,  · Makinig at matutoto upang mapa 'bboombboom at baam' sa aming talakayan! Karapatan ng babae at lalaki ay pantay lamang Ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay nangangahulugan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan at pananagutan, at ang lahat ay may magkakatulad na pagkakataon sa.

Maraming pagbabagong dinala ang Family Code sa batas natin sa pamilya at pati na rin sa mga karapatan ng babae bilang bahagi ng pamilya. Subukan nating palinawin ang ilang mahahalagang probisyon ng Family Code. Ano ang mga KAILANGAN ng kasal? babae at ang potensyal nila bilang alagad ng pagbabago at pag-unlad, sa pama magitan ng pagkilala at pagtanggap sa katotohanan na ang mga karapatan ng3/5(2).

Karapatan WMR added 4 new photos. Sp S on S so S red S · February 16, · Samrah Sampulna, ina ni Sarah Panaggulon 8 taung gulang na babae na biktima ng Extra-judicial killing sa Mamasapano incident# See All.

Photos.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

See All. Posts.

Karapatan ng babae
Rated 4/5 based on 44 review
Ang Karapatan ng mga Kababaihan,Kabataan,at Manggagawa sa li by Stephanie Gaile Catigan on Prezi